Algemene praktijkzaken


Identificatieplicht in de zorg
De overheid wil fraude in de zorg voorkomen. Daarom moet iedereen die medische zorg ontvangt, zich legitimeren. De zorgverlener controleert met het legitimatiebewijs of het Burgerservicenummer (BSN) bij u hoort. Die legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Wilt u bij de eerste afspraak een geldig identificatiebewijs meenemen? Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

WBGO
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie tussen de zorgverlener en de patiënt. In deze vertrouwensrelatie overleggen en beslissen logopedist en patiënt zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid. Deze afspraken staan in de overeenkomst die u bij start van de behandeling ondertekent.

Privacy
Tijdens het onderzoek en de behandeling horen logopedisten vertrouwelijke informatie. De logopedisten van de WeerKlank gaan zorgvuldig om met deze vertrouwelijke informatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Zonder uw toestemming zullen anderen geen gegevens over u krijgen. Het is wel gebruikelijk dat wij, alleen met uw toestemming, de verwijzer, en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld een leerkracht, informeren over het onderzoek en de behandeling. Wij zijn wettelijk verplicht de Patiëntgegevens 15 jaar te bewaren (voor kinderen geldt dat deze bewaartermijn ingaat op hun 18e verjaardag). Na afloop van deze periode worden alle gegevens door de praktijkhouder vernietigd.
Meer informatie over ons privacybeleid leest u hier.

Klachtenregeling/Wkkgz
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.
De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De WeerKlank volgt deze klachtenregeling. Als u niet tevreden bent over het logopedisch onderzoek en/of over de logopedische therapie, is het fijn dat u dit met de logopedist bespreekt. Als zij niet weet dat u een klacht heeft, kan zij deze niet oplossen. Komt u er niet samen uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Meer informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici kunt u lezen op: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Iedereen die met mensen werkt, kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 2013 is elke professional verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. In deze meldcode staat in 5 stappen beschreven wat een professional, de zorgverlener, moet doen bij een vermoeden. De logopedisten van de WeerKlank volgen deze meldcode als dat nodig is.